جشنواره خرید محصولات هایپرنیل

برای دریافت تخفیف، ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish

  • مناسب ناخن طبیعی و ناخن کاشت
  • غلظت مناسب، پیگمنت بالا
  • سه مرحله ای
  • دارای 227 رنگ بسیار خاص و پر طرفدار

98,000 تومان

ThumbnailStock کد رنگ Price
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 227 ناموجود 227 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 200 موجود 200 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 201 موجود 201 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 202 موجود 202 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 203 موجود 203 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 204 موجود 204 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 205 موجود 205 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 206 موجود 206 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 207 موجود 207 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 208 موجود 208 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 209 موجود 209 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 210 موجود 210 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 211 موجود 211 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 212 موجود 212 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 213 موجود 213 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 214 موجود 214 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 215 موجود 215 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 216 موجود 216 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 217 موجود 217 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 218 موجود 218 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 219 موجود 219 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 220 موجود 220 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 221 موجود 221 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 222 موجود 222 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 223 موجود 223 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 224 موجود 224 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 225 موجود 225 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 226 موجود 226 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 198 موجود 198 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 199 موجود 199 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 001 ناموجود 001 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 002 موجود 002 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 003 موجود 003 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 004 موجود 004 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 005 موجود 005 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 006 موجود 006 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 007 موجود 007 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 008 موجود 008 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 009 موجود 009 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 010 موجود 010 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 011 موجود 011 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 012 موجود 012 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 013 موجود 013 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 014 موجود 014 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 015 موجود 015 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 016 موجود 016 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 017 موجود 017 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 018 موجود 018 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 019 موجود 019 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 020 موجود 020 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 021 موجود 021 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 022 موجود 022 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 023 موجود 023 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 024 موجود 024 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 025 موجود 025 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 026 ناموجود 026 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 027 ناموجود 027 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 028 موجود 028 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 029 موجود 029 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 030 ناموجود 030 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 031 موجود 031 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 032 موجود 032 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 033 موجود 033 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 034 ناموجود 034 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 035 موجود 035 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 036 موجود 036 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 037 ناموجود 037 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 038 موجود 038 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 039 موجود 039 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 040 موجود 040 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 041 موجود 041 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 042 موجود 042 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 043 موجود 043 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 044 موجود 044 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 045 موجود 045 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 046 موجود 046 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 047 موجود 047 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 048 موجود 048 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 049 موجود 049 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 050 موجود 050 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 051 موجود 051 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 052 موجود 052 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 053 موجود 053 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 054 موجود 054 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 055 موجود 055 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 056 موجود 056 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 057 موجود 057 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 058 ناموجود 058 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 059 موجود 059 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 060 موجود 060 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 061 موجود 061 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 062 موجود 062 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 063 موجود 063 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 064 موجود 064 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 065 موجود 065 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 066 موجود 066 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 067 موجود 067 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 068 موجود 068 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 069 موجود 069 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 070 موجود 070 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 071 موجود 071 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 072 موجود 072 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 073 موجود 073 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 074 موجود 074 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 075 موجود 075 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 076 موجود 076 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 077 موجود 077 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 078 موجود 078 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 079 موجود 079 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 080 موجود 080 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 081 موجود 081 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 082 موجود 082 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 083 موجود 083 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 084 موجود 084 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 085 موجود 085 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 086 موجود 086 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 087 موجود 087 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 088 ناموجود 088 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 089 موجود 089 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 090 موجود 090 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 091 موجود 091 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 092 موجود 092 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 093 موجود 093 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 094 موجود 094 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 095 موجود 095 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 096 موجود 096 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 097 موجود 097 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 098 موجود 098 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 099 موجود 099 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 100 موجود 100 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 101 موجود 101 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 102 موجود 102 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 103 موجود 103 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 104 موجود 104 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 105 موجود 105 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 106 موجود 106 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 107 موجود 107 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 108 ناموجود 108 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 109 موجود 109 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 110 ناموجود 110 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 111 موجود 111 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 112 موجود 112 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 113 ناموجود 113 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 114 موجود 114 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 115 موجود 115 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 116 موجود 116 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 117 موجود 117 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 118 موجود 118 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 119 موجود 119 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 120 موجود 120 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 121 ناموجود 121 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 122 موجود 122 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 123 موجود 123 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 124 موجود 124 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 125 موجود 125 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 126 موجود 126 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 127 موجود 127 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 128 موجود 128 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 129 موجود 129 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 130 ناموجود 130 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 131 موجود 131 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 132 موجود 132 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 133 موجود 133 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 134 موجود 134 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 135 ناموجود 135 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 136 موجود 136 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 137 ناموجود 137 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 138 ناموجود 138 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 139 ناموجود 139 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 140 ناموجود 140 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 141 موجود 141 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 142 موجود 142 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 143 موجود 143 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 144 موجود 144 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 145 موجود 145 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 146 موجود 146 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 147 موجود 147 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 148 موجود 148 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 149 موجود 149 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 150 موجود 150 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 151 موجود 151 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 152 موجود 152 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 153 موجود 153 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 154 موجود 154 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 155 موجود 155 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 156 موجود 156 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 157 موجود 157 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 158 موجود 158 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 159 موجود 159 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 160 ناموجود 160 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 161 موجود 161 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 162 موجود 162 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 163 موجود 163 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 164 موجود 164 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 165 موجود 165 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 166 موجود 166 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 167 موجود 167 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 168 موجود 168 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 169 موجود 169 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 170 موجود 170 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 171 موجود 171 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 172 موجود 172 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 173 موجود 173 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 174 موجود 174 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 175 موجود 175 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 176 موجود 176 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 177 موجود 177 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 178 موجود 178 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 179 موجود 179 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 180 موجود 180 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 181 موجود 181 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 182 موجود 182 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 183 موجود 183 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 184 موجود 184 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 185 موجود 185 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 186 موجود 186 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 187 موجود 187 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 188 موجود 188 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 189 موجود 189 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 190 موجود 190 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 191 موجود 191 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 192 موجود 192 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 193 موجود 193 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 194 موجود 194 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 195 موجود 195 98,000 تومان
spinner
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 196 ناموجود 196 98,000 تومان
لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish - 197 موجود 197 98,000 تومان
spinner
Pony | پونی
اشتراک گذاری :
9 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

توضیحات

لاک ژل پونی 10 میل

مشخصات و کاربرد لاک ژل پونی 10 میل:

قبل از تولید لاک ژل زیباسازی ناخن ها به وسیله لاک معمولی صورت میگرفت که مزایا و معایبی داشت، به عنوان مثال روش استفاده از

لاک راحت بود اما به سرعت و در زمان کمی لب پر می شود و جلوه زیبای ناخن ها از بین رفت. در سال های اخیر لاک ژل ها با فرمولاسیون

خاص وارد بازار شده اند و به دلیل طول عمر بالا و رنگبندی بسیار کاملی که دارند در بین خانم ها پر طرفدار و محبوب می باشند. لاک ژل 10 میل

برند پونی دارای متریال با کیفیت و غلظت نسبتا خوبی است و برای استفاده های شخصی و سالنی مناسب می باشد. این محصول مقرون به صرفه،

با تنها دو لایه نازک تمام صدف ناخن طبیعی و یا کاشت شده را به صورت یکدست کاور می نماید و باعث جذابیت ناخن های دست و پا می شود.

ویژگی های محصول:

– پیگمنت نسبتا بالایی دارد.

– حجم لاک ژل پونی 10 میل است.

– سه مرحله ای می باشد.

– این برند لاک ژل های خود را در 227 رنگ بسیار خاص و پر طرفدار وارد بازار کرده است و کالیته رنگی آن شامل رنگ های بیس، شاین، رنگ های اصلی و

کاربردی و تناژ های مختلف از هر رنگ می باشد.

– صدف ناخن را با تنها دو لایه از لاک ژل کاور می شود.

مراحل ژلیش ناخن:

– در اولین مرحله ناخن ها را به صورت دقیق مانیکور کنید تا تمام ناخالصی ها و کوتیکول ها از بین بروند.

– ضد قارچ و پرایمر استفاده نمایید.

– یک لایه نازک بیس کات بزنید و در دستگاه یووی ال ای دی خشک کنید.

– ناخن را با لاک ژل پونی کاملا یکدست کاور کنید و در دستگاه خشک کنید.

– در صورت لزوم مجدد یک لایه لاک ژل بزنید و خشک کنید.

– در آخر از تاپ کات یا تاپ شاین استفاده نمایید تا ناخن های شما براق و زیبا شوند، نوچی لاک ژل از بین برود، دوام لاک افزایش یابد.

ویژگی های محصول

برند
وزن خالص 10 میل
مناسب برای
وزن 60 گرم

محصولات مشابه

ضد قارچ مانیکور 15 میل Manicure Antifungal Solution

موجود در انبار

132,000 تومان

لاک ژل لونا 10‌‌ میل Luna Gel Polish

موجود در انبار

115,000 تومان

دیسکو ژل هرا 15 میل Hera Disco Gel D001

موجود در انبار

230,000 تومان

نقد و بررسی مشتریان

5
1 نقد و بررسی
0
0
0
0
0

1 دیدگاه برای لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish

پاکسازی فیلتر

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لاک ژل پونی 10 میل Pony Gel Polish”

اخیرا مشاهده کرده‌اید