ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel

  • رنگبندی متفاوت
  • غلظت مناسب

57,000 تومان95,000 تومان

ThumbnailStock کد رنگ Price
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - f06 موجود F06 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - f12 موجود F12 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - e23 موجود E23 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - d04 موجود D04 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - d01 موجود D01 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - c29 موجود C29 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - c12 موجود C12 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - b62 ناموجود B62 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - b32 ناموجود B32 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - b25 موجود B25 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - a51 موجود A51 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - a43 موجود A43 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - a40 موجود A40 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - a09 موجود A09 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - a07 موجود A07 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - a05 موجود A05 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - f56 ناموجود F56 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - g15 موجود G15 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - g79 موجود G79 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - h63 موجود H63 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - i75 ناموجود I75 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - j77 موجود J77 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - l01 ناموجود L01 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - l08 موجود L08 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - l52 موجود L52 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - l79 موجود L79 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - m16 موجود M16 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - m28 موجود M28 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - m82 موجود M82 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - o75 موجود O75 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - p04 موجود P04 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - p40 موجود P40 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - q20 ناموجود Q20 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - r44 ناموجود R44 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - r72 ناموجود R72 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - s01 موجود S01 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - s07 موجود S07 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - s25 موجود S25 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - s33 موجود S33 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - s62 موجود S62 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - s88 موجود S88 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - t45 موجود T45 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - t66 ناموجود T66 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - u02 موجود U02 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - v10 موجود V10 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - v12 ناموجود V12 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - w01 موجود W01 قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
spinner
ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel - w69 موجود W69 95,000 تومان
spinner
ژل پارتی Gel Party
6 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
اشتراک گذاری :

توضیحات

ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم

ژل کاسه ای ژل پارتی 12 گرم:

طراحی و دیزاین ناخن ها از لذت بخش ترین مراحل زیباسازی ناخن بوده و با روش های بی شماری صورت می گیرد.

یکی از روش های دیزاین ناخن ژلیش ناخن است که بسیار ساده و با لاک ژل و یا ژل های کاسه ای انجام می شود.

ژل کاسه ای برند ژل پارتی با حجم 12 گرم و 60 رنگ بسیار خاص تولید شده است و دارای متریال با کیفیتی می باشد

که در صورت زیر سازی صحیح به هیچ وجه از روی ناخن بلند نمی شود و ماندگاری بسیاری دارد. این محصول در رنگبندی

متنوع و با شاین های ریز و درشت برای کاور نمودن ناخن های طبیعی و کاشت می باشد و عملکردی مشابه با لاک ژل دارد و

تنها تفاوت آن با لاک ژل های لاکی این است که ژل را باید با استفاده از قلم مخصوص روی ناخن قرار دهید و شروع به پخش کردن آن نمایید.

ویژگی های محصول:

– دارای غلظت مناسبی بوده و به راحتی روی صدف ناخن پخش می شود.

– برای کاور نمودن صدف ناخن است و می توانید برای طراحی نیز از این محصول استفاده نمایید.

– در حجم 12 گرم و با متریال فوق العاده تولید شده است.

– با استفاده از قلم مخصوص روی ناخن پخش می شود و برای خشک شدن نیاز به دستگاه یووی ال ای دی دارد.

سایر محصولات ژل پارتی:

ژل فویل ژل پارتی 15میل:

– حجم محصول 15 میل است و کیفیت بالایی دارد.

– برای ایجاد انواع طراحی های زیبا و خاص مناسب است.

– بسیار مقرون به صرفه می باشد.

– برای استفاده های خانگی و سالنی مناسب است.

قلم طراحی وان استروک ژل پارتی شماره 6:

– به طور اختصاصی برای طراحی روی ناخن می باشد.

– ریزش موی بسیار کمی دارد.

– دسته قلم وان استروک چوبی و سبک می باشد.

– قیمت پایینی دارد و مقرون به صرفه است.

–  جنس موی قلم، الیاف مصنوعی می باشد تا مواد طراحی به آن نچسبد.

– برای طراحان حرفه و حتی تازه کار کیفیت قابل قبولی دارد.

– قلم طراحی سر کج به شما این امکان را می دهد که به راحتی فرنچ انجام دهید.

ویژگی‌های محصول

برند

ژل پارتی

رنگ‌

60 رنگ

وزن خالص

12 گرم

مناسب برای

ژلیش ناخن , طراحی روی ناخن

وزن

30 گرم

محصولات مشابه

لاک ژل مادام گلم 15 میل Madam Glam Gel Polish

موجود در انبار

110,000 تومان139,000 تومان

تاپ کات لوکو 15 میل Loco Top Shine

موجود در انبار

170,000 تومان

لاک ژل لوکو مشکی 30 میل Loco Color Coat Gel

موجود در انبار

200,000 تومان

نقد و بررسی مشتریان

5
1 نقد و بررسی
0
0
0
0
0

1 دیدگاه برای ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel

پاکسازی فیلتر

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل کاسه‌ای ژل پارتی 12 گرم Gel Party Glitter Gel”

اخیرا مشاهده کرده‌اید